۱۳۹۹/۰۷/۰۶
وضعیت مسکن در شهر اردبیل
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
تغییرات و رشد جمعیت شهر اردبیل
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
نمودار تغییرات جمعیتی مناطق پنجگانه شهر اردبیل
۱۳۹۹/۰۷/۰۶
پراکندگی بافت های پنجگانه شهر اردبیل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
نقشه کاربری اراضی بافت قدیم شهر اردبیل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
نقشه طرح تفصیلی ۱۳۸۴
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
نقشه بافت فرسوده شهر اردبیل
۱۳۹۹/۰۷/۰۱
نقشه منطقه بندی شهر اردبیل
۱۳۹۹/۰۶/۲۷
نقشه طرح جامع شهر اردبیل