عنوان
دسته
 
ردیف عنوان  دسته  دانلود فایل وضعیت
۱ قانون شهرداری ها   دریافت فایل
۲ ضوابط و مقررات طرح تفصیلی 1384   دریافت فایل
۳ ضوابط و مقررات طرح جامع شهر اردبیل 1390   دریافت فایل
۴ ضوابط احداث بنا در اردبیل   دریافت فایل
۵ فرم اطلاع ناظر سازه از صدور پروانه ساختمان   دریافت فایل
۶ فرآیند صدور پروانه ساختمانی   دریافت فایل
۷ فرآیند صدور پایانکار ساختمان   دریافت فایل
۸ مراحل پاسخ استعلام   دریافت فایل
۹ فرم ثبت درخواست   دریافت فایل
۱۰ فرم تعهد نمای ساختمان   دریافت فایل